ALPOL Sp. z o.o. nie prowadzi sprzedaży detalicznej. Zakupów w naszych oddziałach oraz platformie online mogą dokonywać wyłącznie podmioty prowadzące działalność instalacyjną i agencje ochrony.

Regulamin Sklepu Alpol

Niniejszy regulamin, obowiązuje od dnia ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­05.02.2022 roku i określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie lojalnościowym ALPOL.CLUB, przeznaczonym dla  Klientów ALPOL Sp. z o.o., zwanym dalej „Programem”.

Strony:

1.      Organizator Programu – Alpol Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ścigały 10.

2.      Uczestnik Programu – spółka prawa handlowego lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w zakresie instalacji systemów zabezpieczeń, dokonująca zakupów w Alpol Sp. z o.o., która wyrazi chęć udziału w Programie i  wniosek  o przystąpienie do Programu zostanie zaakceptowany przez ALPOL Sp. z  o.o.

3.      Uczestnikami nie mogą być osoby pozostające w stosunku pracy z ALPOL sp. z o.o.

1.      USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 

1.      Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Klientów:
a. Konto,
b. umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
c. prezentowanie Klientom dopasowanych do ich zainteresowań treści reklamowych;
d. umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka;
e. umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych na stronie.

2.      Sprzedawca dodatkowo, na rzecz Klientów którzy utworzyli Konto, świadczy nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi:
a. podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta (za pomocą przeglądarki lub Aplikacji);
b. przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta historii Zamówień.

3.      Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez Klienta:
a. wypełnieniu formularza rejestracji i zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu,
b. kliknięciu pola „Zarejestruj”

4.      Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia zawarcia Umowy o Świadczenie Usług wysłanego przez Sprzedawcę na adres email podany przez Klienta w toku rejestracji. Konto świadczone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@e-alpol.com.pl lub też pisemnie na adres: ul. Ścigały 10, 40-208 Katowice. Założenie Konta nie jest wymagane, aby złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym.

5.      Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do Koszyka.

6.      Koszyk świadczony jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta, zgodnie z jego wolą, przy czym Koszyk zapamiętuje informacje o Produktach wybranych przez Klienta również po zakończeniu sesji przeglądarki, w tym również wylogowaniu, przez okres nie dłuższy niż 7 dni, jednak nie zapewnia dostępności egzemplarzy wybranych przez Klienta Produktów w celu umożliwienia złożenia Zamówienia w późniejszym terminie.

2.      ZDOBYWANIE PUNKTÓW I ICH EWIDENCJONOWANIE

1.      W chwili przystąpienia do udziału w Programie Uczestnik otrzymuje indywidualne konto w Platformie ALPOL ONLINE, na którym odnotowywane będą naliczane punkty, udostępniony katalog nagród i przelicznik punktowy oraz możliwość złożenia zamówienia nagrody (wymiany punktów na nagrodę lub rabat).

2.    Katalog nagród obejmuje:
– karty podarunkowe na sprzęt:
·      RTV/AGD/  (o nominałach 100 zł, 200 zł, 500 zł, 1.000 zł)
·      Artykuły sportowe, Decathlon, 4F (o nominałach 100 zł, 200 zł, 500 zł, 1.000 zł)
·      stacja BP (o nominałach, 500 zł)
·      Quatronum (o nominałach 1780 zł oraz 2950 zł).

3.      Konto zakładane jest na firmę Uczestnika. Jedno konto w programie przypada na jedną firmę.

4.      Za każde 100 zł netto dokonanych zakupów w ALPOL Uczestnik otrzymuje 1 punkt, natomiast dla zamówień złożonych za pośrednictwem platformy ALPOL.ONLINE Uczestnik otrzymuje podwójną ilość punktów, czyli za każde 100 zł netto dokonanych zakupów w ALPOL.ONLINE otrzymuje 2 pkt. Punkty te zostają naliczone automatycznie po wystawieniu faktury i są widoczne na koncie Uczestnika w  platformie ALPOL ONLINE nie później niż następnego dnia roboczego od dnia wystawienia  faktury. Punkty ALPOL.CLUB naliczają się za faktury zapłacone, w momencie dokonania płatności.

5.      Organizator zastrzega sobie, bez konieczności uprzedniego informowania o tym Uczestników możliwość różnicowania przeliczników punktów w stosunku do różnych produktów oraz dla sposobów składania zamówień. Mogą one także ulegać zmianie w ramach czasowych ofert promocyjnych. Zmiana przeliczników nie powoduje przeliczenia punktów już zgromadzonych przez Uczestnika.

6.      W przypadku wystąpienia transakcji polegających na wystawieniu faktury korygującej przez Organizatora na Uczestnika (w przypadku np. zwrotu zakupionego towaru) taka faktura pomniejsza ilość punktów na koncie Uczestnika zgodnie z aktualnym przelicznikiem punktów.

7.      Punkty ważne są przez 12 miesięcy i po tym okresie nie można ich wykorzystać.

8.    Punkty ALPOL.CLUB tracą ważność (nie można ich wykorzystać) w przypadku braku zakupów przez Uczestnika u Organizatora przez okres 6 miesięcy.

9.      Po upływie terminu określonego w pkt. 2 ust. 8 niewykorzystane Punkty zostaną anulowane.

10.      Punkty mogą być wykorzystane tylko do ich wymiany na KUPON RABATOWY, którym można dokonywać płatności za nagrody wyszczególnione w katalogu (karty podarunkowe o różnych nominałach) lub rabaty na produkty z oferty ALPOL Sp. z o.o. (kupony rabatowe o różnych nominałach). Wymiana polega na zamianie punktów na KUPON RABATOWY i dokonaniem płatności za towar lub bon RTV/AGD/Artykuły sportowe/Quatronum z wykorzystaniem KUPONU RABATOWEGO. Wymiana punktów na kupon rabatowy możliwa jest po osiągnięciu minimum 100 pkt na koncie Uczestnika.

11.      Uczestnik nie może wymienić punktów na ekwiwalent pieniężny.

12.   Wszelkie zastrzeżenia co do ilości zgromadzonych punktów należy bezzwłocznie zgłosić opiekunowi handlowemu Alpol Sp. z o.o.

13.   Organizator ma prawo ograniczyć ilość sztuk produktów wyprzedażowych na platformie na jednego klienta -  jeden koszyk.

14.   Punkty w kategorii Wyprzedaż oraz Promocja nie są naliczane.

3.      DODATKOWE INFORMACJE

1.      Wszystkie dostępne w Programie nagrody zostały ujęte w katalogu nagród „Katalog Nagród Programu ALPOL.CLUB”. Katalog nagród dostępny jest dla Uczestników w internetowej platformie ALPOL ONLINE.

2.      W katalogu podano nazwę nagrody, jej opis oraz ilość punktów potrzebną do realizacji danej nagrody.

3.      Punkty wymieniać można także na wybrane urządzenia będące w stałej ofercie ALPOL w formie kuponu rabatowego wybieranego z poziomu „koszyka” w  platformie ALPOL ONLINE.

4.      Alpol Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian w katalogu.

5.      W przypadku braku danej nagrody Alpol Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wydania innej nagrody o podobnych parametrach i wartości.

6.      Zamieszczone w katalogu zdjęcia nagród są przykładowe i mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

7.      W przypadku prowadzenia przez Organizatora innej akcji promocyjnej, w okresie tejże promocji nie są naliczane punkty ALPOL.CLUB za zakupy produktów objętych inną promocją.

8.      Od dnia 1 czerwca 2023 na wszystkie produkty marki Honeywell nie przysługują punkty lojalnościowe.

4.      WYMIANA PUNKTÓW NA NAGRODĘ

1.      Uczestnik (posiadający na koncie min. 100 pkt) chcąc wymienić punkty na nagrodę dokonuje zamówienia nagrody poprzez platformę ALPOL ONLINE, które jest weryfikowane i realizowane przez centralę Organizatora ALPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Ścigały 10. Nagrodę należy dodać do koszyka i zrealizować płatność kodem rabatowym, a następnie zatwierdzić zamówienie.

2.      Po realizacji zamówienia nagrody właściwa ilość punktów jest automatycznie odejmowana z konta Uczestnika.

3.      W przypadku braku na magazynie wybranej nagrody,  termin dostawy zostanie uzgodniony z Opiekunem Handlowym.

4.      Fakt odbioru nagrody ewidencjonowany będzie fakturą VAT.

5.      Za odprowadzenie stosownych podatków od uzyskanych nagród odpowiedzialny jest Uczestnik Programu otrzymujący nagrodę.

6.      Wymiany punktów na nagrodę może dokonać Uczestnik nie zalegający z płatnościami w Alpol Sp. z o.o.

7.      W przypadku zaległych płatności względem Alpol Sp. z o.o., Uczestnik może zbierać punkty, jednak ich realizacja jest możliwa po uregulowaniu zaległych płatności.

8.      Za płatności zaległe nie uważa się płatności terminowych, których termin uregulowania jeszcze nie upłynął.

9.      Odbiór nagród musi nastąpić w terminie do 3 miesięcy od momentu ostatniego zakupu. Po tym czasie odbiór nagród nie jest możliwy, a zgromadzone punkty ulegają wyzerowaniu.

5.      OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.      Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych. 

2.      Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych lub zawarcia Umowy Sprzedaży.

3.      Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

4.      Dane Osobowe Klienta udostępnione w ramach Sklepu Internetowego lub uzyskane w oparciu o aktywność Klienta w Internecie i w Sklepie, będą przetwarzane przez Sprzedawcę w konkretnych, określonych celach wskazanych w ramach poszczególnych formularzy w ramach Sklepu Internetowego oraz opisanych szczegółowo w ramach Polityki Prywatności dostępnej w Sklepie Internetowym.

5.     Klientowi co do zasady, w zależności od korzystania z konkretnych funkcjonalności, przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

6.     Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej w Sklepie Internetowym.

6.    KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

1.     Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi w zakładce „Koszty Dostawy” w Sklepie Internetowym oraz każdorazowo na podstronie danego Produktu, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:
a. Przesyłka kurierska.

2.      Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktu (termin dostawy) składają się dzień tygodnia, w którym następuje złożenie Zamówienia ( wysyłki dokonywane są od poniedziałku do piątku), czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczania Produktu przez przewoźnika.

3.      Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi od 2 do 30 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku jednoczesnego złożenia Zamówienia na kilka Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest ustalany z przedstawicielem firmy.

4.      Czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę jest każdorazowo liczony od dnia (początek biegu terminu dostawy) uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy - w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą.

5.      Do powyższego czasu należy doliczyć czas doręczania Produktu przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy.

6. Koszt płatności wynosi standardowo 24,60 zł brutto. Koszt może ulec zmianie, jeśli gabaryt paczki jest większy niż początkowo zakładano ( powyżej 30 kg). O ewentualnej zmianie kosztu poinformuje opiekun klienta.

7. Koszt przesyłki jest darmowy, jeśli klient złoży zamówienie za minimum 2 000 zł. netto

7.    SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

1.      Sprzedawca udostępnia Klientowi możliwości płatności w następujący sposób:
a. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
b. płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem upoważnionych serwisów, zgodnie z informacjami udostępnionymi w ramach Sklepu Internetowego;
c. gotówką przy odbiorze osobistym.

2.      Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem upoważnionych serwisów.

3.      W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności Klienta, który wybrał płatność z góry, tj. płatność przelewem, płatność elektroniczną albo płatność kartą płatniczą, BOK może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość e-mail. Nieuiszczenie płatności w ciągu 4 dni od złożenia Zamówienia, a następnie w dodatkowym 3 dniowym terminie spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty. Klient może również do momentu otrzymania wiadomości o wysłaniu Zamówienia anulować je bez ponoszenia konsekwencji, kontaktując się ze Sprzedawcą przez BOK, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.

8.      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Naruszenie przez Uczestnika postanowień Regulaminu może skutkować pozbawieniem Uczestnika części lub całości uprawnień przysługujących mu z tytułu uczestnictwa w Programie, nie wyłączając możliwości wykluczenia z Programu.

2.      Program obowiązuje przez czas nieokreślony. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu oraz prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym momencie bez podania przyczyn.

3.      Organizator ma prawo ograniczyć ilość sztuk produktów wyprzedażowych.

4.      W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Uczestnik ma prawo w ciągu 14 dni od dnia zawieszenia lub zakończenia Programu wykorzystać Punkty zarejestrowane na swoim Koncie.

5.      Zasady przyznawania nagród w Programie nie podlegają przepisom Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009r.

6.      Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.02.2022